QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban trong công tác tổng hợp, giúp việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban và thực hiện công tác hành chính quản trị, pháp chế của Ban,Tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, người lao động; công tác đào tạo, chế độ chính sách, lao động – tiền lương, thi đua – khen thưởng, kỷ luật.

2. Nhiệm vụ:

- Công tác tổng hợp;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác quản trị lý tài sản, trang thiết bị và dụng cụ làm việc;

- Công tác bảo vệ cơ quan;

- Công tác đối ngoại;

- Công tác công nghệ thông tin;

- Công tác biên phiên dịch;

- Công tác pháp chế;

- Công tác tổ chức bộ máy;

- Công tác cán bộ, viên chức;

- Công tác Quy hoạch cán bộ;

- Công tác đào tạo;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

-  Công tác thi đua khen thưởng;

- Thực hiện công tác dân chủ cơ sở;

- Công tác phòng chống tham nhũng;

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Công tác báo cáo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.


3. Liên hệ:

Lãnh đạo Văn Phòng

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn

1

Lưu Trung Dũng

Chánh Văn phòng

 

luutrungdung_bqldsdt

2

Nguyễn Thị Thục Hiền

Phó Chánh Văn phòng

nguyenthithuchien_bqldsdt

Số điện thoại liên hệ: 024.39435127 - Fax: 024.39435126

BẢN ĐỒ