Ban Bí thư ra Chỉ thị về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng
Ngày đăng 28/04/2020 | 10:49 AM  | View count: 188

Ngày 29/12/1951, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị gửi các Liên khu ủy Việt Bắc, III, IV. Nội dung Chỉ thị như sau:

Gửi các Liên khu uỷ VB (1), III, IV

1. Ban Chấp hành Trung ương quyết định các Đảng bộ các địa phương sẽ tiến hành một cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, sửa chữa những khuyết điểm chính của cán bộ và đảng viên đã bộc lộ sau thời gian công tác vừa qua nhằm mục đích nâng cao trình độ tư tưởng, ý thức công tác của cán bộ và đảng viên, đồng thời chỉnh đốn tổ chức của các chi bộ nông thôn.

2. Nội dung cuộc vận động chấn chỉnh Đảng gồm hai công tác chính sau đây:

a) Đối với cán bộ, thì tiến hành một cuộc học tập chỉnh huấn ngắn kỳ, làm cho cán bộ nhận rõ tình hình và nhiệm vụ, do đó mà nâng cao ý thức trách nhiệm của mình; nâng cao ý thức phấn đấu trường kỳ gian khổ và quyết tâm khắc phục khó khăn; nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh mọi chính sách, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, và tinh thần thật thà tự phê bình và phê bình và đoàn kết thống nhất nội bộ một cách đúng đắn; nâng cao ý thức săn sóc đến quyền lợi thiết thực của nhân dân, gần gũi nhân dân, đi đúng đường lối nhân dân, sửa chữa bệnh mệnh lệnh, quan liêu.

b) Đối với đảng viên ở các chi bộ nông thôn, thì vừa tiến hành học tập chỉnh huấn ngắn kỳ, vừa chỉnh đốn tổ chức. Học tập chỉnh huấn là để giáo dục cho các đảng viên nhận rõ và thực hiện đúng nhiệm vụ của mình đối với Đảng, đối với quốc gia, đối với kháng chiến, đối với nhân dân như Điều lệ mới đã quy định. Chỉnh đốn tổ chức là cải thiện thành phần tổ chức của chi bộ và chi uỷ; thực hiện biên chế, sắp xếp lại bộ máy và lề lối làm việc của các chi bộ và bắt đầu tiến hành việc chia lại các chi bộ đông đảng viên theo như Điều lệ mới đã quy định.

Hai công tác trên khác nhau, nhưng liên quan mật thiết? Có chỉnh huấn cán bộ kết quả thì mới chỉnh đốn chi bộ nông thôn kết quả, có chỉnh đốn chi bộ nông thôn kết quả thì mới hoàn thành nhiệm vụ của đợt chấn chỉnh Đảng chuyến này. Song phải lấy việc chỉnh huấn cán bộ làm công tác chính đầu tiên mà làm cho đến nơi đến chốn trước.

3. Cuộc vận động chấn chỉnh Đảng chuyến này sẽ nâng cao sức chiến đấu của Đảng, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng, làm cho Đảng có thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Các đảng bộ các địa phương cần nhận rõ ý nghĩa quan trọng của nó để làm cho đúng.

Để đạt được kết quả mong muốn, tránh khuyết điểm của mấy cuộc vận động củng cố Đảng trước đây, các Liên khu uỷ cần chú ý:

a) Nghiên cứu kỹ nghị quyết chấn chỉnh Đảng của Trung ương, giải thích sâu rộng ý nghĩa, mục đích cuộc vận động này cho toàn thể cán bộ, đảng viên hiểu rõ, để cho họ hăng hái, tự động, tự giác, tích cực tham gia.

b) Căn cứ vào bản kế hoạch kèm theo đây mà đặt kế hoạch cụ thể, chu đáo thi hành ở địa phương mình.

c) Cân nhắc toàn bộ công tác của địa phương, đặc biệt là công tác tăng gia sản xuất và tác chiến, phục vụ chiến dịch ở những nơi có chiến dịch, rồi dành đủ số cán bộ, phương tiện cần thiết để thi hành giúp các tỉnh phân phối cán bộ, phương tiện cho công tác này một cách đúng mức.

Đối với việc chỉnh đốn chi bộ, cần đào tạo đủ số cán bộ có kinh nghiệm về công tác tổ chức, xuống tận các xã hướng dẫn.

d) Trong suốt thời gian tiến hành cuộc vận động, Liên khu uỷ phải luôn luôn lãnh đạo sát, hướng dẫn cụ thể, kịp thời (có cán bộ về trực tiếp hướng dẫn cấp dưới), và báo cáo tình hình, kết quả, kinh nghiệm về Trung ương.

T/M BAN BÍ THƯ

LÊ VĂN LƯƠNG

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

(1) VB: Việt Bắc (B.T)

 
Nguồn: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, tập 12, tr.627-629.

Theo Dangcongsan.vn