Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Hà Nội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá
Ngày đăng 17/12/2020 | 1:59 PM  | View count: 680

Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Hà Nội đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045.

Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD. 4 chỉ tiêu và 20 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ thuộc các lĩnh vực kinh tế; văn hoá – xã hội; quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường; xây dựng Đảng.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

5 nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế, thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Giải quyết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá – xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường; quản trị xã hội hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cùng với tăng cường hiệu quả, hiệu quả trong xây dựng, quản lý đô thị, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị.

- Mở rộng, nâng cáo hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục.

3 khâu đột phá:

- Ưu tiên hiện đại hoá, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng mốt số công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch... Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.