Kế hoạch và thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/06/2021 | 4:00 PM  | View count: 284

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 08/6/2021 của ban tổ chức cuộc thi về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Link tham dự cuộc thi

http://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/