QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

PHÒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1

1. Giới thiệu:
Phòng thực hiện dự án 1 là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trên cơ sở hiện trạng Phòng Quản lý dự án 1.

2. Chức năng:

Thực hiện chức năng làm đại diện Chủ đầu tư, giúp Chủ đầu tư Quản lý, triển khai thực hiện: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật.


3. Nhiệm vụ:

- Trực tiếp triển khai các công việc liên quan trong quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến ĐSĐT Thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn- Ga Hà Nội

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng ban giao;

4. Liên hệ:

Lãnh đạo Phòng Thực hiện Dự án 1

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1Nguyễn Bá SơnTrưởng phòngnguyenbason_bqldsdt
2Nguyễn Lâm BìnhPhó Trưởng phòng nguyenlambinh_bqldsdt
3Trần Tuấn AnhPhó Trưởng phòng trantuananh_blqdsdt
4Nguyễn Ngọc ThiPhó Trưởng phòng nguyenngocthi_bqldsdt

Liên hệ: 042.73035128