QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện về  kế hoạch tài chính, công tác kế toán của cơ quan theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

- Công tác tài chính

- Công tác kế toán

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bàn giao.

3. Liên hệ

Lãnh đạo Phòng Tài Chính- Kế Toán

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1Nguyễn Hoàng NamTrưởng phòngnguyenhoangnam_bqldsdt


Số điện thoại liên hệ: 024.73035128