QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, triển khai các dự án Ban làm Chủ đầu tư; là đầu mối chủ trì hướng dẫn, giám sát về công tác đấu thầu, thẩm định trình Trưởng ban phê duyệt công tác đấu thầu; giám sát việc thực hiện hợp đồng; đánh giá đầu tư các dự án do Ban làm chủ đầu tư; Các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (viết tắt là HTKT) ; Hình thành các dự án và chuẩn bị đầu tư các dự án.

2. Nhiệm vụ:

- Công tác quy hoạch – kế hoạch;

- Công tác báo cáo, tổng hợp;

- Công tác đầu tư;

-  Công tác đấu thầu – giám sát, đánh giá đầu tư;

- Công tác giám sát hợp đồng;

- Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án HTKT được giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết  với Nhà tài trợ;

 

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án được Trưởng Ban giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết với Nhà tài trợ;

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

3. Liên hệ:

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch và Chuẩn bị đầu tư


 

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn

1

Đặng Viết Khanh

Phó Trưởng phòng

dangvietkhanh_bqldsdt

2

Nguyễn Đắc PhướcPhó Trưởng phòng nguyendacphuoc_bqldsdt
3 

 

 

Số điện thoại liên hệ: 024.73035128