Mô hình dân vận khéo
Ngày đăng 26/03/2020 | 8:30 AM  | View count: 557

“Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đó là câu kết của bài báo “Dân vận” do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 15/10/1949 trên Báo Sự Thật, số 120.

Biết bao năm đã qua, những lời dạy của Bác trong bài báo “Dân vận” đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Để thực hiện tốt công tác dân vận, trước hết phải tìm hiểu rõ thế nào là dân vận? Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít-tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được, đồng thời trong bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

 

 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW và các văn bản của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

2. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng liên quan đến công tác dân vận, cuộc sống của Nhân dân.

3. Tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

 

                                          TT-MRB