Hội nghị chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018.
Ngày đăng 09/03/2018 | 4:35 PM  | View count: 916

(BQL ĐSĐTHN) - Sáng 09/3, Đảng bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Cao Minh – Bí thư Đảng ủy chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương đã chuyển tải những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cũng như những câu chuyện có thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo TƯ truyền đạt những nội dung của hội nghị

Thông qua những nội dung đó, mỗi cán bộ Đảng viên, những người đứng đầu đơn vị phải học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài….

Ảnh: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý đường sắt đô thị tham dự hội nghị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn chặt chẽ với thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 29/01/2018 của Ban tuyên giáo Thành ủy, Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK ngày 31/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 25-KH/ĐU-ĐSĐT ngày 08/03/2018 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí và nhân cách người cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Ban Quản lý đường sắt đô thị trong sạch, vững mạnh.

TT-MRB