QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1. Chức năng:

Phòng Hành chính - Tổ chức có chức năng tham mưu cho Trưởng ban thực hiện các công tác: 

Hành chính: Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm; Thực hiện quản lý, sửa chữa trụ sở, điện nước, quản lý tài sản hành chính; công tác văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin, truyền thông, đối ngoại, lễ tân - khánh tiết, bảo vệ cơ quan... 

Tổ chức cán bộ: Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy; quản lý nhân sự; quy hoạch cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo; chế độ chính sách, lao động tiền lương; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; thanh tra; dân chủ; pháp chế; đối ngoại; truyền thông.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Công tác Hành chính: 

Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính đảm bảo hiệu quả. 

- Chủ trì thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, luân chuyển các loại văn bản đến, kiểm tra và phát hành các loại văn bản đi theo đúng quy định về thể thức, trình tự và thẩm quyền; Lưu trữ các loại văn bản và thống nhất quản lý, khai thác sử dụng các loại văn bản, tài liệu lưu trữ theo đúng quy định bao gồm cả văn bản mật. 

- Quản lý, sử dụng dấu theo quy định; thực hiện việc sao y bản chính các loại văn bản do Ban phát hành. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng dự trù kế hoạch mua sắm, theo dõi, kiểm tra đề xuất thay thế cung cấp các phương tiện, trang thiết bị , dụng cụ làm việc cho các phòng và tổ chức mua sắm theo quy định. 

- Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ làm việc; thực hiện kiểm kê tài sản; phối hợp với các phòng quản lý dự án tiếp nhận tài sản, thiết bị của nhà thầu mua từ kinh phí dự án sau khi dự án kết thúc; Quản lý, sửa chữa hệ thống điện, nước, xe ô tô của cơ quan đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông nội bộ và đối ngoại phù hợp với tình hình phát triển của Ban cũng như đặc thù của từng dự án đang triển khai; Tổ chức sản xuất các tài liệu truyền thông, ảnh, video clip... và đảm bảo hoạt động của trang thông tin điện tử (Website), các trang Fanpage; duy trì công tác báo cáo định kì gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy,...theo quy định. 

- Thực hiện quản trị hệ thống mạng; đề xuất các giải pháp tin học hoá trong công việc và theo dõi, quản lý an ninh mạng nội bộ. 

- Thực hiện công tác biên, phiên dịch; lễ tân, khánh tiết và đối ngoại. 

- Xây dựng, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Bảo vệ, giữ gìn trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan; kiểm soát người và các phương tiện ra vào Ban. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

2.2 Công tác tổ chức cán bộ: 

- Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của cơ quan theo quy định của Nhà nước, phù hợp với phân cấp và thẩm quyền được giao. 

- Chủ trì thực hiện việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Ban; tham mưu ban hành chế độ làm việc, chức năng, nhiệm vụ của các phòng theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ; triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch hằng năm đối với chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban hoặc theo yêu cầu của Thành ủy, UBND Thành phố. 

- Chủ trì thực hiện công tác tuyển dụng viên chức, người lao động làm việc ;

- Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động viên chức , người lao động phù hợp vị trí việc làm, chức danh, nghề nghiệp, sở trường công tác. 

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ , lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. 

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch và tham mưu thực hiện đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động đảm bảo nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm; Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo (HTKT) theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết với Nhà tài trợ. 

- Thực hiện, quản lý công tác thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành; Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn. 

- Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của viên chức , người lao động; Chủ trì giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ hành chính đối với viên chức và người lao động. 

- Là đầu mối tham mưu xây dựng, triển khai công tác phòng chống tham nhũng; tiếp nhận, đề xuất giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác tổ chức cán bộ theo sự phân công của Trưởng ban; tiếp công dân, tổ chức đến liên hệ công tác. 

- Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác dân chủ cơ sở tại Ban. 

- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán xây dựng dự toán tiền lương, phụ cấp, công tác phí, thi đua khen thưởng, đào tạo và các khoản chi phí khác theo quy định để làm cơ sở trình phê duyệt dự toán thu chi hàng năm của Ban. 

Thường trực các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. 

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao. 

3. Tổ chức biên chế :

Biên chế: Có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng. Biên chế của phòng do Trưởng ban quyết định trên cơ sở biên chế được UBND Thành phố phê duyệt.

             4 . Liên hệ:

Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức


 

 

 

 

 

Số điện thoại liên hệ: 024.39435127 - Fax: 024.39435126