QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

 

 CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được quy định tại Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội, theo đó:

1. Chức năng:
- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố lập và quản lý quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố trên cơ sở quy hoạch giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nghiên cứu, đề xuất hình thức đầu tư phù hợp cho từng tuyến;

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (cơ quan chủ quản) trong công tác triển khai thực hiện dự án (từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng) đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án;

- Thực hiện chức năng là chủ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị do thành phố Hà Nội giao theo quy định hiện hành của pháp luật.


 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch tổng thể cho việc xây dựng, phát triển các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố;

b) Tổ chức, phối hợp lập và quản lý quy hoạch chi tiết các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố;

c) Là đầu mối trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư bằng các nguồn vốn ngoài ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố hình thức đầu tư phù hợp;
d) Thực hiện vai trò và chức năng làm đối tác trực tiếp với các nhà tài trợ nước ngoài trong quan hệ giao dịch có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị;
e) Chuẩn bị các văn kiện, tài liệu, nội dung đàm phán và cùng các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tham gia đàm phán các điều ước và các văn bản thỏa thuận khác với nhà tài trợ có liên quan đến các dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội;
f) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn làm chủ đầu tư và quản lý, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị theo các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý các dự án đầu tư xây dựng;
g) Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình quản lý điều hành dự án và những vấn đề có liên quan theo thông lệ quốc tế;
h) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án thành phần; tổ chức quản lý điều hành, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của dự án và xử lý các phát sinh khi thực hiện;

i) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố;

j) Được phép ký hợp đồng lao động thuê chuyên gia về một số lĩnh vực chuyên sâu giúp cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trong việc: quản lý hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, kỹ thuật chuyên ngành đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng lao động để triển khai công việc;

k) Thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Thành phố và Nhà nước;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và ủy quyền.