Kết quả tổ chức triển khai kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tháng 11/2017
Ngày đăng 15/11/2017 | 2:17 PM  | View count: 495

Thực hiện kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố Hà Nội và văn bản số 1573/STTTT-BCXDTT ngày 14/8/2017 của Sở Thông tin & Truyền thông về việc báo cáo định kỳ kết quả thực hiện kế hoạch chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xin báo cáo kết quả tháng 11/2017 như sau:

Chi tiết Báo cáo xem file đính kèm: Số 192/BC-ĐSĐT-VP