Kết quả tổ chức triển khai kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tháng 11/2017

Ngày đăng 15/11/2017 | 02:17 PM  | View count: 282
Thực hiện kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố Hà...

Kết quả tổ chức triển khai kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tháng 10/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 02:42 PM  | View count: 349
Thực hiện kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố Hà...